Winst en verliesrekening

Hotze de Roos stichting ~ winst en verliesrekening 2020

 Ontvangsten
 
Uitgaven
 
 
 
 
 
Leenrechten
   2.322
Alg. Kosten     4.797
Royalty’s
          0 Bijdrage vakantiekamp        222
Rente
          4
Kameleonboot Boerderij
    3.500
 
 
 
 
 
—————–
 
—————–
Totaal
    2.326
 
     8.519

Balans 31-12-2020

Activia                                                                              Passiva

Spaarrek.                    67.913                                         Kapitaal                                        73.873

Liquide middelen        9.460                                         Kortlopende schulden                 3.500


Totaal                          77.373                                                                                                77.373

Stichting Hotze de Roos: RSIN-fiscaalnummer ANBI 804426399 /  KvK 41232226

Toelichting Winst en verliesrekening

De stichting ontvangt jaarlijks Royalty’s over de verkochte Kameleonboeken en leenrechtvergoedingen

Terherne: April 2021

Suse Lula ( penningmeester )